Karta informacyjna przedsięwzięcia skup złomu

KIP skup złomu
KIP

Skup złomu

Punkty skupu złomu to istotne jednostki dla proekologicznej i ekonomicznej gospodarki odpadami. Niestety nierzadko ich brakuje, zwłaszcza w mniejszych miejscowościach czy nawet całych gminach.

Bez dużej liczby punktów skupu złomu trudno wyobrazić sobie właściwie prosperującą gospodarkę odpadami. Śmieci, które można by oddać do skupu i jeszcze otrzymać za to pieniądze, nierzadko trafiają do lasów, rowów melioracyjnych czy po prostu ulegają rozkładowi gdzieś na terenie gospodarstwa domowego. Jak przygotować dokumenty do otwarcia punktu skupu złomu?

Prawne wymogi powstania punktu skupu złomu

Jednym z pierwszych etapów procesu otwarcia punktu skupu złomu jest uzyskanie decyzji środowiskowej. Wynika to z § 3 ust. 1 pkt 83 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 t.j.). W myśl prawa punkty do zbierania i przeładunku złomu są przedsięwzięciami, które potencjalnie mogą znacząco wpływać na środowisko naturalne. Efektem jest konieczność przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), którą należy dołączyć do szeregu dokumentów związanych z rozpoczęciem działalności.

Co znajduje się w karcie informacyjnej dla skupu złomu?

W przypadku punktów skupu złomu dane w KIP nie różnią się znacząco od innych inwestycji, które wymagają tego dokumentu. Muszą się tam znaleźć informacje, które dotyczą takich aspektów jak:

  • Umiejscowienie inwestycji – wskazanie numeru działki, jej powierzchni, powierzchni budynków powstałych na rzecz inwestycji, a przy tym scharakteryzowanie skali całego przedsięwzięcia.
  • Rodzaj wykorzystywanej technologii oraz ewentualne warianty rozwoju przedsięwzięcia.
  • Przewidywane zużycie surowców naturalnych, ale również energii elektrycznej oraz wody.
  • Planowane rozwiązania mające na celu ochronę środowiska.
  • Możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.
  • Ewentualna ingerencja w obszary chronione ze względu na walory środowiskowe, m.in. pomniki przyrody, rezerwaty, obszary objęte programem Natura 2000.
  • Wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego.
  • Ryzyko wystąpienia poważnej awarii.
  • Przewidywana ilość wytwarzanych odpadów.
  • Prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko naturalne.

Właściwie przygotowana karta informacyjna przedsięwzięcia obejmuje szczegółowe dane na jego temat. Począwszy od kwestii lokalizacji (ewentualne kolidowanie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego), przez badania usytuowania przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, po informacje o możliwych konfliktach społecznych.

KIP ma za zadanie nie tylko usystematyzować w transparentny sposób informacje dotyczące przedsięwzięcia, ale również w porę rozwiać wszelkie wątpliwości ze strony lokalnych władz czy okolicznych mieszkańców. Każda nowa inwestycja oznacza szansę (np. nowe stanowiska pracy), ale jednocześnie może budzić obawy (np. w kwestii nadmiernego hałasu). KIP w przejrzysty sposób przedstawia te dane.

Działaj z profesjonalistami

Skup złomu to ważne przedsięwzięcie dla lokalnej społeczności, a także dla całego systemu gospodarki odpadami. Dlatego warto od samego początku solidnie przygotować się do realizacji inwestycji. Zrób to we współpracy z EKO Bydgoszcz – jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.