tło PROFESJONALNĄ DOKUMENTACJĘ Potrzebujesz karty informacyjnej przedsięwzięcia? PRZYGOTUJEMY SZCZEGÓŁY
karta informacyjna
O nas

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Tworzymy interdyscyplinarny zespół osób od lat działających w branży środowiskowej. Zajmujemy się głownie przygotowywaniem dokumentacji środowiskowej, a do swojej pracy podchodzimy rzetelnie i profesjonalnie.

Swoją ofertę kierujemy zarówno do inwestorów z sektora prywatnego i publicznego oraz obsługujących ich biur projektowych.

about-sign

Czym jest karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP) to niezbędny, do przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dokument opisujący inwestycje zaliczane do grupy inwestycji mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Przedstawia podstawowe informacje o planowanym zamierzeniu i stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Instytucję karty informacyjnej jako elementu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (duś) wprowadziła ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Pierwowzorem KIP we wcześniejszych aktach prawnym był opis parametrów inwestycji stanowiący załącznik do wniosku duś w ustawie Prawo ochrony środowiska z 2001 roku.

Zgodnie w wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku (sygn. akt II SA/Bk 96/16) „karta informacyjna przedsięwzięcia, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 u.o.o.ś., jest dokumentem ściśle sformalizowanym, zawierającym najistotniejsze informacje i dane dotyczące inwestycji”, co onacza iż winna jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości przedstawić umiejscowienie, skalę, charakterystykę oraz wpływ planowanego przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska.

Na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej właściwy miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, powiatowy insepktor sanitarny oraz PGW Wody Polskie, zwane organami opinującymi, oceniają wpływ danej inwestycji na środowisko i jego otoczenie.

W sytuacji gdy organ opiniujący kartę informacyjną uzna na podstawie jej treści, iż dane przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko to wydaje opinię konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, na podstawie której organ prowadzący postępowanie środowiskowe może stwierdzić konieczność opracowania raportu odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Uwaga

Obowiązujące przepisy prawa nie zobowiązują organu prowadzącego postępowanie o wydanie decyzji środowiskowej od uwzględnienia w swojej decyzj opinii w/w organów.

Jak podkreślił, w swoim wyroku (sygn. akt II SA/Kr 1632/18) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie „jeśli na podstawie karty informacyjnej przedsięwzięcia można stwierdzić, że planowane przedsięwzięcie nie będzie w sposób istotny oddziaływać na środowisko, to w sposób oczywisty nie jest konieczne powielanie tych informacji w raporcie oddziaływania na środowisko. Istotne, bowiem jest to, że organ prowadzący postępowanie w sposób niebudzący wątpliwości ustalił, że stan środowiska po realizacji inwestycji nie ulegnie pogorszeniu, a nie to, w trakcie jakiej procedury ustalenia te zostały poczynione”.


!

Kiedy wymagana jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Obowiązek sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia jest bezpośrednio powiązany z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich, która to może być wymagana do wydania właściwych zgód i zezwoleń na realizację inwestycji wynikających z poszczególnych przepisów prawa (m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego, prawa lotniczego). Do katalogu przywołanych decyzji administracyjnych zalicza się w szczególności uzyskanie :

 • pozwolenia na budowę,
 • decyzji o warunkach zabudowy (tzw. DWZki),
 • pozwolenia wodnoprawnego na regulację wód,
 • decyzji o zmianie lasu na użytek rolny,
 • zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów i zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów

Natomiast przepisami prawnymi, które nakładają obowiązek opracowania karty informacyjnej przedsięwzięcia są:

 • §3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko np. budowa instalacji PV (likwidacja spacji), stacje paliw, farmy wiatrowe, skupy złomów, budowa dróg o długości dłuższej niż 1km;
 • art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wskazujący przypadki kiedy organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej uzna, iż dane przedsięwzięcie może potencjalnie oddziaływać na obszar Natura 2000;
 • art. 69 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku kiedy to przygotowanie karty informacyjnej przedsięwzięcia jest wymagane do ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dodatkowo mogących transgenicznie oddziaływać na środowisko.

Podpowiedź

Każdy Inwestor po ustaleniu rodzaju, skali i rozmieszczenia inwestycji powinien sprawdzić, czy któryś z wyżej przywołanych kluczowych czynników nie obliguje go do opracowania dokumentacji. Właściwa i prawidłowa kwalifikacja danego przedsięwzięcia znacznie ułatwia dalsze planowanie i procedury realizacji inwestycji.

Warto podkreślić, że nie tylko realizacja nowego zamierzenia inwestycyjnego może wymagać karty informacyjnej przedsięwzięcia. Rozbudowa istniejącej inwestycji, zmiana wielkości produkcji lub stosowanych technologii w istniejących przedsięwzięciach może także skutkować obowiązkiem opracowania dokumentacji środowiskowej w postaci karty informacyjnej.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia

Każda karta informacyjna powinna zawierać w sobie obowiązkowe elementy opisowe danego przedsięwzięcia wskazane w art. 62a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Są nimi następujace parametry/czynnik/aspekty:

 • rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia – rodzaj przedsięwzięcia powinno określić się zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, skala powinna przedstawiać parametry techniczne, wielkość produkcji i zużycie surowców, natomiast usytuowanie powinno opisywać najbliższe sąsidztwo planowanej inwestycji;
 • powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystywania i pokrycie nieruchomości szatą roślinną – łączna powierzchnia zajmowanych działek, pasów montażowych, powierzchnie nieruchomości zajmowane w trakcie realizacji robót, opisanie pokrycia terenu przez szatę roślinną (nieużytki, łąki, lasy itd.);
 • rodzaj technologii – dokładny opis wszystkich procesów technologicznych na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia;
 • ewentualne warianty przedsięwzięcia – informacja czy przewiduje się inne warianty przedsięwzięcia, jeżeli tak należy opisać proponowane alternatywne rozwiązania;
 • przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii – przedstawienie ich szacunkowego zużcyia w sposób czytelny w odpowiednich jednostakch;
 • rozwiązania chroniące środowisko – przedstawienie i opis wszystkich działań mających zapewnić: ochronę środowiska wodno-gruntowego, minimalizację negatywnego oddziaływania odpadów na środowisko, na powietrze atmosferyczne oraz klimat akustyczny, na ochronę krajobrazu, na środowisko kulturowe i zdrowie ludzi;
 • rodzaje i przewidywane ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko – wskazanie na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia czy i jaka ilości ścieków, wód opadowych i roztopowych będzie wytwarzana, jaka będzie emisja hałasu i zanieczyszczeń do powietrza (m.in. wskazanie emitorów), opis ewentualnego promieniowania elektromagnetycznego oraz wpływu na krajobraz;
 • analizę wpływu na klimat - przedstawienie wpływu inwestycji na zmianę klimatu w następujących czynnikach: gazy cieplarniane, fale upałów, osuwiska, susze i pożary, ekstremalne opady i powodzie, burze i wiatry, fale chłodu i śniegu;
 • możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko – informacja o ewentualnym oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia poza terytorium RP;
 • obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarze ekologiczne, znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia – wskazanie lokalizacji inwestycji względem obszarów podlegających ochronie (m.in. rezerwatów, parków, obszarów chronionego krajobrazu, korytarzy ekologicznych, użytków ekologicznych). Opis metod i wyników badań terenowych, różnorodności biologicznej oraz działań minimalizujących;
 • wpływ planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi w transeuropejskiej sieci drogowej – jeśli dotyczy;
 • przedsięwzięcia realizowane i zrealizowane, znajdujące się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – informacja czy na terenie oraz w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia planuje się realizacji innych przedsięwzięć w zakresie, w jakim oddziaływania mogłyby prowadzić do ich skumulowanych oddziaływań;
 • ryzyko wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej – weryfikacja planowanej inwestycji w zakresie jej kwalifikacji do zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej;
 • przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko – opis gospodarki odpadami na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia, oszacowanie ilości i rodzaju odpadów, opis sposobu oraz miejsa ich magazynowania wraz ze sposobem dalszego z nimi postępowania;
 • prace rozbiórkowe dotyczące przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko – przedstawienie danych o planowanych ewentualnych rozbiórkach związanych z planowanym przedsięwzięciem

Podpowiedź

Brak odniesienia się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia do powyższych punktów lub niewystraczający ich opis może powodować wezwania do uzupełnienia dokumentu przez organy go opiniujące lub konieczność sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przeprowadzenie oceny oddzialywania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia).

Sczegółowość karty z wyroku Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 5 kwietnia 2019 r. II SA/Kr 1632/18 - Szczegółowość karty informacyjnej.

Żaden przepis prawa nie ustala, jaki powinien być stopień szczegółowości wskazanych wyżej informacji. Z pewnością jednak muszą one być na tyle szczegółowe, aby na ich podstawie organ prowadzący postępowanie był w stanie ocenić, czy konieczne jest sporządzenie raportu oddziaływania, czy też realizacja inwestycji może nastąpić bez sporządzenia raportu.


Kto wydaje

decyzję środowiskową

Właściwość organu do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach została określona w art. 75 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Tak więc wniosek o wydanie przedmiotowej decyzji składamy do:

Organy opiniujące i weryfikujące kartę informacyjną przedsięwzięcia

Zgodnie z przepisami ustawy ooś, dokumentacja wymagana do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (karty informacyjne przedsięwzięcia lub raporty o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) są opiniowane przez:

 • regionalnego dyrektora ochrony środowiska, z wyjątkiem przypadków, kiedy jest organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej,
 • organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne,
 • organ właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska, jeżeli planowane przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako instalacja, o której mowa w art. 201 ust. 1 tej ustawy.

Wskazane powyżej organy biorą udział w:

 • opiniowaniu przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco (przedsięwzięcia z II grupy), decydują o konieczności przeprowadzenia oceny odziaływania na środowisko i określają zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,
 • uzgadnianiu warunków realizacji przedsięwzięcia (obligatoryjnie przedsięwzięcia z I grupy oraz przedsięwzięcia z II grupy, dla których stwierdzono obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisk),
 • ustalają zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (przedsięwzięcia z I grupy), jeżeli wnioskujący o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach chce ustalić taki zakres,
 • procedurze (z wyjątkiem organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego), przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko, w ramach w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy ooś:
  • decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej,
  • decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego,
  • decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

Zadania i kompetencje regionalnego dyrektora ochrony środowiska zostały określone w art. 131 ust. 1 ustawy ooś, w tym przeprowadzanie ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko lub udział w tych ocenach.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska opiniuje oraz uzgadnia warunki realizacji przedsięwzięcia analizując wpływ zamierzenia na poszczególne elementy środowiska i dotrzymanie przepisów szczegółowych, między innymi w zakresie:

 • dotrzymania standardów jakości środowiska (np. dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku),
 • dotrzymania dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń powietrza,
 • możliwości wystąpienia szkody w środowisku.

Regionalny dyrektor ochrony środowiska ocenia również oddziaływanie przedsięwzięciana środowisko przyrodnicze, w tym formy ochrony przyrody wskazane w ustawie o ochronie przyrody, takie jak obszary Natura 2000, obszary chronionego krajobrazu.

W procedurze ponownej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że przedsięwzięcie może znacząc oddziaływać na obszar Natura 2000 właściwy regionalny dyrektor ochrony środowiska odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, o ile nie zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 34 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (m.in. jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o charakterze społecznym lub gospodarczym, i wobec braku rozwiązań alternatywnych).

Organ państwowej inspekcji sanitarnej

Zgodnie z ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jest powołany do nadzoru nad warunkami higieny środowiska w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, a także zapobiegania powstawania chorób. Organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej analizuje wpływ inwestycji na zdrowie i warunki życia ludzi. Identyfikuje szkodliwe czynniki środowiskowe związane z realizacją planowanych przedsięwzięć, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym, pod uwagę brana jest między innymi emisja odorów, promieniowania elektromagnetycznego, wibracji, hałasu, ale również możliwość rozwoju gryzoni lub insektów (w przypadku inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów).

Opinia organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymagana jest wyłącznie w przypadku. gdy dla przedsięwzięcia będą wydawane decyzje, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10-19 i 21-27 ustawy ooś (art. decyzja o warunkach zabudowy i pozwolenie na budowę). Natomiast taka opinia nie jest wymagana w przypadku art. scalania i wymiany gruntu, wydobywania kopaliny, zmiany lasu na użytek rolny).

Podpowiedź

Niewydanie przez właściwe organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej opinii, w terminach o których mowa w ustawie ooś, traktuje się jako brak zastrzeżeń.

W przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (II grupa) organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie uzgadnia warunków realizacji przedsięwzięcia, jeżeli wyraził wcześniej opinię, że nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.


Organy właściwe do oceny wodnoprawnej

Organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy Prawo wodne, jest organem właściwym do oceny wpływu inwestycji na stan jednolitych części wód oraz na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w ustawie Prawo wodne w:

 • art. 56 - jednolite części wód powierzchniowych niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione),
 • art. 57 - sztuczne i silnie zmienione jednolite części wód powierzchniowych,
 • art. 59 - jednolite części wód podziemnych,
 • art. 61 - obszary chronione.

W ramach procedury uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organy właściwe w sprawach ocen wodnoprawnych opiniują inwestycję lub uzgadniają warunki jej realizacji w ww. zakresie, a także wskazują działania minimalizujące wpływ przedsięwzięcia na wody, które w dalszej kolejności winny być realizowane przez inwestora.

Organ właściwy w sprawach ocen wodnoprawnych odmawia uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia, jeżeli przedsięwzięcie to wpływa negatywnie na możliwość osiągnięcia celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy Prawo wodne, o ile nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 68 pkt 1, 3 i 4 ustawy z Prawo wodne.

Najczęściej zadawane pytania o KIP

Jak działamy?

Krok po kroku

krok pierwszy - kontakt
01
krok drugi - analiza
02
krok trzeci - konsultacja
03
krok czwarty - oferta
04