RODO

RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

W firmie EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska spełniamy najwyższe standardy w zakresie wymogów ochrony danych osobowych, które dotyczą naszych pracowników, kontrahentów oraz wszystkich innych osób, które się z nami kontaktują. Niniejszy dokument umożliwia Pani/Panu zapoznanie się z informacjami o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, stosownie do treści przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”.

Zachęcamy do zapoznania się z dotyczącą Pani/Pana informacją o przetwarzaniu danych osobowych poprzez kliknięcie w jeden z poniższych linków:

EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska
ul. Trybowskiego 5/13 , 85-796 Bydgoszcz
NIP: 554-260-95-79 Tel: 606-853-267
REGON: 363795930
E-mail: biuro@eko-bydgoszcz.pl


Klauzula informacyjna dla kandydatów na pracowników EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

Ten obowiązek informacyjny dotyczy osób, które są zainteresowane podjęciem pracy w EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, chcą złożyć lub złożyły dokumenty rekrutacyjne, takie jak CV lub list motywacyjny albo biorą udział w procesie rekrutacji, np. zostały zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Dobrowolska, prowadząca działalność pod firmą EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ul. Trybowskiego 5/13 85-796 Bydgoszcz.
 • 2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając list na adres podany powyżej, dzwoniąc na numer telefonu: 606 853 267 lub wysyłając wiadomość na adres email: biuro@eko-bydgoszcz.pl
 • 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w związku z istnieniem następujących podstaw prawnych:
  • a) w części, w jakiej przetwarzanie danych odbywa się w odniesieniu do danych wskazanych w treści przepisów Kodeksu pracy, prawną podstawą do ich przetwarzania jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który wskazuje, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. w sytuacji gdy przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Wskazujemy, że w treści przepisu art. 221 § 1 i 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy wskazano, że „pracodawca żąda od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: 1) imię (imiona) i nazwisko; 2) datę urodzenia; 3) dane kontaktowe wskazane przez taką osobę; 4) wykształcenie; 5) kwalifikacje zawodowe; 6) przebieg dotychczasowego zatrudnienia”, przy czym podanie danych o których mowa w pkt. 4)-6) jest obowiązkowe tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku. Właśnie te dane przetwarzane są na podstawie wskazanego powyżej przepisu RODO,
  • b) w części, w jakiej przetwarzanie danych dotyczy danych innych niż wskazane powyżej, które zostały zamieszczone w CV lub innych dokumentach rekrutacyjnych (np. takich jak zdjęcie z wizerunkiem, zainteresowania itp.), prawną podstawą ich przetwarzania jest Pani/Pana zgoda, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Wskazujemy, że podanie tego rodzaju danych (tzn. danych inne niż wskazane w Kodeksie pracy) jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana decyzji.
 • 4. Niezależnie od tego, w sytuacji gdy wyrazi Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych nie tylko w ramach aktualnie prowadzonych rekrutacji, ale także przyszłych rekrutacji, które będą prowadzone w EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska w przyszłości. Udzielenie zgody w takim celu jest dobrowolne i zależne od Pani/Pana woli. W takiej sytuacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest możliwe w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji w której bierze Pani/Pan udział. W sytuacji gdy udzieliła Pani/udzieli Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych również na potrzeby przyszłych rekrutacji, będziemy je przetwarzać także przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia dokumentów rekrutacyjnych, a po tym czasie dokonamy ich usunięcia.
 • 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a) podmioty, które prowadzą portale, na których EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska zamieszcza ogłoszenia rekrutacyjne, takie jak pracuj.pl, praca.pl czy też olx.pl,
  • b) podmioty, które świadczą usługi wsparcia informatycznego na rzecz EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska.
 • 7. Na warunkach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do cofnięcia zgody/zgód w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania danych, którego dokonano przed wycofaniem zgody.
 • 8. W sytuacji gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, narusza przepisy RODO, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wskazanych w treści przepisów Kodeksu pracy może być warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne.
 • 10. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji) i nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.
 • 11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Klauzula informacyjna dla Potencjalnych Klientów/Kontrahentów EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

Ta informacja dotyczy osób, które są zainteresowane skorzystaniem z oferowanych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska usług, oferują nam swoje produkty lub usługi jako dostawcy lub usługodawcy, prowadzą negocjacje handlowe z Eko Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, zamierzają zawrzeć umowę z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska lub prowadzą inne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy gospodarczej z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Dobrowolska, prowadząca działalność pod firmą EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ul. Trybowskiego 5/13 85-796 Bydgoszcz.
 • 2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając list na adres podany powyżej, dzwoniąc na numer telefonu: 606 853 267 lub wysyłając wiadomość na adres email: biuro@eko-bydgoszcz.pl
 • 3. Dane osobowe potencjalnych klientów lub kontrahentów przetwarzane są w celu nawiązywania relacji gospodarczych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska z kontrahentami, w szczególności w celu sprzedaży oferowanych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska usług, dokonywania zakupów przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska od dostawców zewnętrznych lub korzystania z usług podwykonawców czy też innych podmiotów trzecich. Jeżeli to Pani zgłosiła się/Pan zgłosił się do EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska z propozycją nawiązania współpracy gospodarczej czy też zawarcia umowy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest konieczność ich przetwarzania w celu podjęcia czynności przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą tj. stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit b) RODO. Natomiast jeżeli to EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska zgłosił się do Pani/Pana z propozycją zawarcia umowy, prawną podstawą do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, jakim jest proponowanie potencjalnym kontrahentom możliwości nawiązania relacji gospodarczych z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, w tym oferowanie swoich produktów i usług lub nabywanie produktów lub usług od innych podmiotów, stosownie do treści przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 • 4. Podanie danych osobowych może być niezbędne niezbędne do przedstawienia oferty i prowadzenia rozmów handlowych. Odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożliwością prowadzenia rozmów handlowych oraz negocjacji i niemożnością nawiązania relacji gospodarczych.
 • 5. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy czy też nawiązania kontaktów gospodarczych, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania negocjacji i rozmów dotyczących zawarcia umowy. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta i relacje handlowe nie zostaną nawiązane, usuniemy Pani/Pana dane niezwłocznie po zakończeniu rozmów w tym przedmiocie. W przypadku jej zawarcia będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres jej obowiązywania oraz po jej zakończeniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającej z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahenta po zawarciu z nim umowy znajdują się w obowiązku informacyjnym dla kontrahentów.
 • 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe w zakresie IT,
  • b) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelarie prawne, doradcy podatkowi),
  • c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
 • 7. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na niezbędności ich przetwarzania w celu zawarcia umowy, ma Pani/Pan prawo do żądania przeniesienia Pani/Pana danych osobowych. W przypadku gdy przetwarzanie danych opiera się na niezbędności ich przetwarzania w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora danych, ma Pani/Pan prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 • 8. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • 9. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 • 10. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji) i nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

Klauzula informacyjna dla pracowników potencjalnych Klientów/Kontrahentów EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

Ta informacja dotyczy pracowników lub współpracowników podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorców, spółek itp.), którzy kontaktują się z nami w imieniu swoich pracodawców/mocodawców. Jeżeli więc jest Pani/Pan, w ramach organizacji, w której Pani/Pan pracuje, osobą odpowiedzialną za kontakt z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska jako potencjalnym klientem lub kontrahentem, np. w celu skorzystania z oferowanych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska usług, zaoferowania nam produktów lub usług Pani/Pana pracodawcy jako dostawcy lub usługodawcy, prowadzenia negocjacji handlowych z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, lub w sytuacji gdy Pani/Pana pracodawca zamierza zawrzeć umowę z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska albo prowadzi inne rozmowy dotyczące nawiązania współpracy z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ten obowiązek informacyjny dotyczy właśnie Pani/Pana.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

 • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Dobrowolska, prowadząca działalność pod firmą EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ul. Trybowskiego 5/13 85-796 Bydgoszcz.
 • 2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając list na adres podany powyżej, dzwoniąc na numer telefonu: 606 853 267 lub wysyłając wiadomość na adres email: biuro@eko-bydgoszcz.pl
 • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania relacji gospodarczych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska z Pani/Pana pracodawcą lub innym podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan działa. Może to dotyczyć w szczególności rozmów z kontrahentami, które są prowadzone w celu sprzedaży oferowanych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska usług, dokonywania zakupów przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska od zewnętrznych dostawców lub korzystania z usług podwykonawców czy też innych podmiotów trzecich. Wskazujemy, że jest Pani/Pan osobą kontaktową lub przedstawicielem potencjalnego klienta, co umożliwia EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska kontaktowanie się z Panią/Panem w celu prowadzenia rozmów handlowych i zawarcia umowy z Pani/Pana pracodawcą/mocodawcą. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO, umożliwiający przetwarzanie danych w sytuacji gdy jest to niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe w zakresie IT,
  • b) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym),
  • c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie.
   • 5. W zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu zawarcia umowy pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a potencjalnym kontrahentem, będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres trwania negocjacji i rozmów dotyczących zawarcia umowy. W przypadku jej zawarcia będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres jej obowiązywania oraz zakończenia – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającej z tej umowy, w tym roszczeń podatkowych. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych kontrahenta po zawarciu z nim umowy znajdują się w obowiązku informacyjnym dla pracowników kontrahentów.
   • 6. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   • 7. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • 8. W związku z działaniami podejmowanymi przed zawarciem umowy pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a Pani/Pana pracodawcą/mocodawcą, przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje o Pani/Pana miejscu pracy.
   • 9. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, od Pani/Pana pracodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strona internetowa Pani/Pana pracodawcy.
   • 10. Pani/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   • 11. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji), i nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

   Klauzula informacyjna dla Klientów/Kontrahentów EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

   Ten obowiązek informacyjny dotyczy sytuacji gdy jest Pani/Pan stroną umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska Może ona dotyczyć np. zakupu od EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska oferowanych usług, sprzedaży produktów na rzecz EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska , świadczenia usług jako podwykonawca czy też usługodawca. Wskazujemy, że umowy mogą być zawarte w formie innej niż pisemna – np. ustnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też na podstawie np. dokumentu zlecenia.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

   • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Dobrowolska, prowadząca działalność pod firmą EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ul. Trybowskiego 5/13 85-796 Bydgoszcz.
   • 2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając list na adres podany powyżej, dzwoniąc na numer telefonu: 606 853 267 lub wysyłając wiadomość na adres email: biuro@eko-bydgoszcz.pl
   • 3. Pani/Pana dane osobowe jako Klienta/Kontrahenta EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji umowy/umów, której/których przedmiotem jest sprzedaż na rzecz klienta zamówionych przez niego usług, albo nabycie przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska od kontrahentów określonych towarów lub usług, np. zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska czy też skorzystania z usług podmiotów trzecich czy podwykonawców, takich jak podmioty świadczące usługi IT, doradcze, finansowe, spedycyjne lub transportowe. Prawną podstawą do przetwarzania tych danych jest przepis art. 6 ust. 1 lit b) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne w sytuacji gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą.
   • 4. Ponadto, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji nałożonych na EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska obowiązków prawnych, związanych m.in. z koniecznością wystawienia, doręczenia i posiadania dokumentacji podatkowej oraz sporządzenia i posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej), które ciążą na Administratorze, przy czym prawną podstawą do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   • 5. Niekiedy możemy także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, w szczególności związanych z ustaleniem i dochodzeniem potencjalnych roszczeń oraz obroną przed potencjalnymi roszczeniami oraz np. w celu rozpatrywania złożonych reklamacji. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes, a przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi, że jedną z dopuszczalnych podstaw przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
   • 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    • a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe w zakresie IT,
    • b) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym),
    • c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
    • d) podmioty świadczące usługi transportowe lub spedycyjne.
   • 7. Podanie danych na potrzeby realizacji umowy/umów może być warunkiem jej/ich zawarcia i realizacji. Obowiązek podania danych niezbędnych do realizacji obowiązków prawnych wynika z obowiązującego prawa, a brak podania takich danych może skutkować niemożnością realizacji obowiązków nałożonych na podstawie przepisów prawa, a tym samym nawiązania lub kontynuowania współpracy z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska.
   • 8. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres realizacji zawartej umowy lub okres trwania współpracy pomiędzy stronami oraz zakończeniu umowy/współpracy – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającej z zawartej umowy lub istniejącej współpracy, wynoszącym co do zasady 3 lata w przypadku przedsiębiorców lub 6 lat w przypadku konsumentów. Dane dotyczące realizacji obowiązków podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do powstania obowiązku podatkowego – tzn. co do zasady od momentu wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a kontrahentem umowy.
   • 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia Pani/Pana danych osobowych prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
   • 10. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy RODO.
   • 11. W związku z zawarciem oraz realizacją umowy pomiędzy stronami przetwarzamy Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej, jak również dane dotyczące prowadzonej przez Panią/Pana działalności oraz inne informacje niezbędne do zawarcia i wykonania umów/prowadzenia współpracy gospodarczej, takie jak informacje dotyczące rozliczeń finansowych, nabywanych lub zbywanych produktów lub usług i innych informacji dotyczących współpracy gospodarczej stron.
   • 12. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak Pani/Pana strona internetowa.
   • 13. Pani/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   • 14. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji) i nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.

   Klauzula informacyjna dla pracowników oraz przedstawicieli Klientów/Kontrahentów EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska

   Ta informacja dotyczy pracowników lub współpracowników podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorców, spółek itp.), którzy kontaktują się z nami w imieniu swoich pracodawców/mocodawców. Jeżeli więc jest Pani/Pan, w ramach organizacji, w której Pani/Pan pracuje, osobą odpowiedzialną za kontakt z EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska jako klientem lub kontrahentem, w związku z umową zawartą pomiędzy organizacją, w której Pani/Pan pracuje a EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska Może ona dotyczyć np. zakupu od EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska oferowanych usług, sprzedaży produktów na rzecz EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska czy też świadczenia usług jako podwykonawca czy też usługodawca. Wskazujemy, że umowy mogą być zawarte w formie innej niż pisemna – np. ustnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej czy też na podstawie np. dokumentu zlecenia.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) – zwanego dalej: „RODO”, informujemy, iż:

   • 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kamila Dobrowolska, prowadząca działalność pod firmą EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, ul. Trybowskiego 5/13 85-796 Bydgoszcz.
   • 2. Może się Pani/Pan skontaktować z administratorem, wysyłając list na adres podany powyżej, dzwoniąc na numer telefonu: 606 853 267 lub wysyłając wiadomość na adres email: biuro@eko-bydgoszcz.pl
   • 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia oraz realizacji umów pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a Pani/Pana pracodawcą lub innym podmiotem, w imieniu którego Pani/Pan występuje. Dotyczy to w szczególności relacji gospodarczych, nawiązywanych i prowadzonych przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska, których przedmiotem jest sprzedaż na rzecz klienta zamówionych przez niego usług, albo nabycie przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska od kontrahenta określonych towarów lub usług, np. zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności przez EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska czy też skorzystania z usług podmiotów trzecich czy podwykonawców, takich jak podmioty świadczące usługi IT, doradcze, finansowe, spedycyjne lub transportowe. Wskazujemy, że jest Pani/Pan osobą kontaktową lub przedstawicielem kontrahenta, co umożliwia EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska kontaktowanie się z Panią/Panem w celu zawarcia i realizacji umowy, której stronami są EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska oraz Pani/Pana pracodawca lub mocodawca. Stanowi to prawnie uzasadniony interes administratora danych, a podstawą prawną do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
   • 4. Ponadto, możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji nałożonych na EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska obowiązków prawnych, związanych m.in. z koniecznością wystawienia, doręczenia i posiadania dokumentacji podatkowej oraz sporządzenia i posiadania dokumentacji rachunkowej (finansowej), które ciążą na Administratorze, przy czym prawną podstawą do przetwarzania tych danych osobowych jest przepis art. 6 ust. 1 lit c) RODO, który stanowi, że przetwarzanie danych jest dopuszczalne gdy jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
   • 5. Niekiedy możemy także przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, w szczególności związanych z ustaleniem i dochodzeniem potencjalnych roszczeń oraz obroną przed potencjalnymi roszczeniami oraz np. w celu rozpatrywania złożonych reklamacji. Stanowi to nasz prawnie uzasadniony interes, a przetwarzanie danych osobowych w tym zakresie odbywa się na podstawie przepisu art. 6 ust. 1 lit f) RODO, który stanowi, że jedną z dopuszczalnych podstaw przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
   • 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    • a) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi serwisowe w zakresie IT,
    • b) dostawcy usług prawnych i doradczych (w szczególności kancelariom prawnym, doradcom podatkowym),
    • c) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie,
    • d) podmioty świadczące usługi transportowe lub spedycyjne.
   • 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być warunkiem zawarcia oraz realizacji umowy pomiędzy Pani/Pana pracodawcą a EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska Konsekwentnie, odmowa podania danych osobowych może skutkować niemożnością nawiązania relacji gospodarczych lub realizacji umowy.
   • 8. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres obowiązywania umowy zawartej pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a Pani/Pana pracodawcą lub mocodawcą lub przez okres trwania współpracy pomiędzy stronami oraz po ich zakończeniu – do upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającej z zawartej umowy lub istniejącej współpracy, wynoszącym co do zasady 3 lata w przypadku przedsiębiorców. Dane dotyczące realizacji obowiązków podatkowych przechowujemy przez okres 5 lat od zakończenia roku podatkowego, w którym doszło do powstania obowiązku podatkowego – tzn. co do zasady od momentu wykonania i rozliczenia zawartej pomiędzy EKO Bydgoszcz Kamila Dobrowolska a kontrahentem umowy.
   • 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przeniesienia Pani/Pana danych osobowych oraz prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
   • 10. W przypadku gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych, które Pani/Pana dotyczą narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   • 11. W związku z współpracą pomiędzy stronami możemy przetwarzać Pani/Pana dane identyfikacyjne i kontaktowe, w szczególności takie jak imię, nazwisko, nr telefonu i adres poczty elektronicznej oraz informacje o Pani/Pana miejscu pracy.
   • 12. Pani/Pana dane osobowe pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, od Pani/Pana pracodawcy/mocodawcy lub osoby, która wskazała Panią/Pana jako osobę kontaktową z ramienia pracodawcy/mocodawcy lub ze źródeł publicznie dostępnych, takich jak strona internetowa Pani/Pana pracodawcy.
   • 13. Pani/Pana nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
   • 14. Przetwarzając Pani/Pana dane osobowe, administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany (np. przy użyciu algorytmów sztucznej inteligencji) i nie dokonuje profilowania w rozumieniu RODO.