Karta informacyjna przedsięwzięcia obszar natura 2000

KIP Obszar natura 2000
KIP

Obszar natura 2000

Mogłoby się wydawać, że przygotowanie szczegółowej dokumentacji związanej z oceną środowiskową dotyczy wyłącznie dużych przedsięwzięć takich jak budowa fabryki czy farmy fotowoltaicznej. Czasami jednak takim obowiązkiem mogą być objęte osoby prywatne.

Przykładem sytuacji, kiedy konieczne jest przygotowanie karty informacyjnej przez osobę prywatną, może być np. budowa lub przebudowa domu jednorodzinnego, jeśli jego lokalizacja jest objęta unijnym programem na rzecz ochrony środowiska Natura 2000.

Główne założenia programu Natura 2000

Nadrzędnym celem programu Natura 2000 jest ochrona i zachowanie różnego rodzaju siedlisk przyrodniczych oraz gatunków zwierząt, które zostały uznane za cenne i zagrożone w skali całej Europy. Podstawa prawna programu Natura 2000 opiera się na dwóch unijnych dyrektywach: tzw. dyrektywy ptasiej z 1979 roku oraz dyrektywy siedliskowej z 1992 roku. Cała sieć Natura 2000 liczy ponad 26 400 obszarów zajmujących ponad 318 tys. km² powierzchni morskiej i ponad 788 tys. km² powierzchni lądowej. W Polsce objęte programem są nie tylko tereny leśne, ale też miejsca, w których żyją ludzie w bliskim sąsiedztwie np. rzadkich zwierząt objętych ochroną.

Wśród zasad funkcjonowania obszarów programu Natura 2000 jest obowiązek oceny potencjalnego wpływu na środowisko. Nie można zezwolić na realizację przedsięwzięcia, którego wpływ na obszar Natura 2000 byłby znacząco negatywny.

Zasady przygotowania karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz najważniejsze elementy

Podstawą prawną, która wskazuje na konieczność przygotowania karty informacyjnej, jest rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Przepisy ustanowione w Polsce wynikają bezpośrednio z proekologicznej polityki Unii Europejskiej, a dokładnie z Aneksu II Dyrektywy Rady Nr 85/337/EWG w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko.

To, jakie dane powinny znaleźć się w karcie informacyjnej przedsięwzięcia (KIP), można znaleźć w Ustawie z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Podstawowym założeniem jest wykluczenie negatywnego wpływu na środowisko wynikającego z wszelkiego rodzaju inwestycji. Na obszarach objętych programem rzadko powstają nowe fabryki czy hale, ale bardzo często KIP dotyczy np. przebudowy domu jednorodzinnego, który znajdował się w objętym ochroną obszarze, jeszcze zanim program Natura 2000 wszedł w życie.

W praktyce oznacza to m.in. konieczność przedstawienia informacji nt. występowania siedlisk gatunków chronionych zwierząt, roślin i grzybów. Przedłożenie karty informacyjnej jest też w pewnym stopniu zabezpieczeniem dla inwestora, który poinformował o uwarunkowaniach środowiskowych, a w efekcie otrzymał akcept na realizację prac.

Jakie obszary wymagają karty informacyjnej?

Lokalizacja inwestycji jest jednym z podstawowych elementów każdej KIP. Obowiązkiem inwestora jest określenie, czy zakres powierzchni działań związanych z inwestycją dotyczy takich obszarów jak:

  • parki narodowe,
  • rezerwaty przyrody,
  • parki krajobrazowe,
  • obszary chronionego krajobrazu,
  • obszary Natura 2000,
  • stanowiska dokumentacyjne,
  • użytki ekologiczne,
  • zespoły przyrodniczo-krajobrazowe.

Jak widać, przygotowanie dokumentów związanych z ochroną środowiska wiąże się z niemałą odpowiedzialnością. Dlatego już na etapie przygotowań pod inwestycję warto skonsultować się z jedną z wiodących firm w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.