Karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji fotowoltaicznej (PV)

KIP fotowoltaika
KIP

Fotowoltaika

Odnawialne źródła energii to przyszłość gospodarki energetycznej. Tworzenie farm wiatrowych czy instalacji fotowoltaicznych może jednak mieć wpływ na środowisko. Z tego względu dla dużych instalacji konieczne są karty informacyjne przedsięwzięcia.

Wszędzie tam, gdzie duże inwestycje wiążą się z ewentualną ingerencją w środowisko naturalne, wymagane są dodatkowe dokumenty. Ich celem jest informowanie jednostek decyzyjnych oraz mieszkańców. Co powinna zawierać karta informacyjna przedsięwzięcia dla instalacji fotowoltaicznej (PV)?

Podstawy prawne i wymogi karty informacyjnej

W zależności od stopnia, w jakim inwestycja może mieć wpływ na środowisko, inwestor przed rozpoczęciem prac musi przygotować kartę informacyjną przedsięwzięcia (KIP) lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Dotyczy to nie tylko powstawania dużych fabryk, ale też znacznych inwestycji dotyczących odnawialnych źródeł energii (OZE). W myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), instalacja fotowoltaiczna należy do grupy wymienionej w §3 ust. 1 pkt. 54 Karta informacyjna jest konieczna, jeżeli planowana do zajęcia i przewidziana do zabudowania infrastrukturą farmy fotowoltaicznej powierzchnia będzie wynosiła więcej niż 1 ha.

Planowaną farmę fotowoltaiczną należy zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 t.j.) wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Co znajduje się w KIP dla instalacji fotowoltaicznej?

Z reguły KIP tworzy się w przypadku ryzyka pojawienia się ewentualnych szkód dla środowiska naturalnego. Odnawialne źródła energii są przedsięwzięciami przyjaznymi ochronie środowiska, jednak samo powstanie dużej liczby ogniw fotowoltaicznych na określonym terenie może mieć wpływ na otoczenie oraz okolicznych mieszkańców. Dlatego w KIP znajdują się takie informacje jak:

  • rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsięwzięcia;
  • powierzchnia inwestycji oraz dotychczasowy sposób wykorzystania tego terenu;
  • charakterystyka przyjętych rozwiązań technologicznych;
  • planowane warianty przedsięwzięcia, ewentualny rozwój i wpływ na otoczenie;
  • przewidywane ilości wykorzystanych paliw, surowców naturalnych, a także zużycie wody czy energii elektrycznej;
  • rozwiązania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez inwestora;
  • rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji oraz możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

Odnawialne źródła energii to przyszłość inwestycji

Zarówno w polityce Unii Europejskiej, jak i krajowej rośnie świadomość konieczności wykorzystania odnawialnych źródeł energii zamiast eksploatacji złóż naturalnych. Dynamika wzrostu ilości energii pozyskiwanej w ostatnich latach w Polsce z OZE imponuje, jednak nadal nie jest to ilość, która mogłaby sprostać wymaganiom energetycznym.

Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej wynika między innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która weszła w życie w czerwcu 2009 r. Podobnych inwestycji w panele fotowoltaiczne będzie zatem tylko przybywać. Żeby bez problemów zrealizować plany, warto zwrócić się do profesjonalistów w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.