Karta informacyjna przedsięwzięcia farmy wiatrowe

KIP Farmy wiatrowe
KIP

Wiatraki

Przyszłość energetyczna Polski i całego świata to odnawialne źródła energii. Rokrocznie rośnie liczba i moc elektrowni wiatrowych, jednak ich powstawanie wiąże się z niemałymi formalnościami. Jedną z nich jest karta informacyjna przedsięwzięcia.

Mimo że farma wiatrowa jest z założenia przedsięwzięciem proekologicznym, ponieważ wykorzystuje odnawialne źródła energii (OZE), pojawienie się wiatraków w danym obszarze może mieć znaczący wpływ na środowisko naturalne. Z tego względu jednym z obowiązkowych dokumentów w procesie realizacji inwestycji jest karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP).

Farma wiatrowa – co mówią przepisy?

Korzystać z OZE może każdy obywatel Polski. Bez wielkich formalności można zamontować na dachu budynku panele fotowoltaiczne lub postawić maszt z turbiną wiatrową, która będzie generować darmowy prąd. W przypadku większych przedsięwzięć, czyli tzw. farm wiatrowych, mowa o poważnej ingerencji w krajobraz naturalny. Wobec tego powstanie farmy reguluje prawo, a konkretnie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a także art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi, a konkretnie § 2 ust. 1 pkt 5, do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko zalicza się instalacje wykorzystujące do wytwarzania energii elektrycznej energię wiatru o łącznej mocy nominalnej elektrowni nie mniejszej niż 100 MW, a także lokalizowane na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej.

Co zawiera karta informacyjna przedsięwzięcia dla elektrowni wiatrowej?

Karta informacyjna zawiera szczegółowe informacje na temat charakterystyki inwestycji oraz wielu aspektów z nią związanych, które mogą mieć wpływ na środowisko naturalne, a także jakość życia okolicznych mieszkańców. Dlatego w KIP znajdują się takie informacje jak:

  • rodzaj, skala oraz usytuowanie przedsięwzięcia;
  • powierzchnia inwestycji oraz dotychczasowy sposób wykorzystania tego terenu;
  • charakterystyka przyjętych rozwiązań technologicznych;
  • planowane warianty przedsięwzięcia, ewentualny rozwój i wpływ na otoczenie;
  • przewidywane ilości wykorzystanych paliw, surowców naturalnych, a także zużycie wody czy energii elektrycznej;
  • rozwiązania na rzecz ochrony środowiska podejmowane przez inwestora;
  • rodzaj i przewidywana ilość wprowadzanych do środowiska substancji oraz możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

W przypadku farm wiatrowych duże znaczenie odgrywa lokalizacja. Jeżeli wiatraki będą efektywnie spełniać swoją rolę, inwestor może wyrazić chęć ekspansji czy powiększenia dotychczasowej powierzchni farmy. Tego rodzaju informacje również muszą znaleźć się w KIP.

Popularność inwestycji w OZE w Polsce

Od wielu lat Unia Europejska dąży do redukcji wykorzystania paliw stałych i eksploatacji zasobów naturalnych na rzecz odnawialnych źródeł energii. W Polsce na przestrzeni ostatniej dekady zauważalny jest postęp w zakresie ilości energii generowanej przez OZE. Niemniej jako kraj nadal są to wartości niewystarczające.

Konieczność rozwoju energetyki odnawialnej wynika między innymi z postanowień Dyrektywy 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, która weszła w życie w czerwcu 2009 r. Podobnych inwestycji w panele fotowoltaiczne będzie zatem tylko przybywać. Żeby bez problemów zrealizować plany, warto zwrócić się do profesjonalistów w branży konsultingu środowiskowego, czyli EKO Bydgoszcz. Naszą specjalnością jest uzyskiwanie decyzji środowiskowych. Ponadto prowadzimy całościową obsługę procesu inwestycyjnego.